Tvarumas

PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITĄ SU TVARUMU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ

 2023 m. rugpjūčio 7 d.

Šiame pranešime valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Nter Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – Reglamentas).

I. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į INVESTAVIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ

Tvarumo veiksniai (angl. environmental, social, and governance (ESG)) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu  klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizikos aktualumas ir reikšmingumas priklausomai nuo finansinio produkto ir turto klasės gali skirtis kiekvienam investiciniam sprendimui.

Valdymo įmonė yra patvirtinusi Tvarumo rizikos integravimo politiką (toliau – Politika), kurios pagrindinis tikslas apibrėžti Valdymo įmonės požiūrį į tvarumo riziką ir neigiamą poveikį tvarumui, kuris gali kilti valdant kolektyvinio investavimo subjektus (toliau – Fondai), įskaitant priimant investicinius sprendimus. Politika nustato tvarumo rizikos integravimo tvarką, kuria vadovaujantis Valdymo įmonė vertina ne tik finansinius duomenis, tačiau taip pat stebi, analizuoja ir atsižvelgia į su tvarumu susijusius nefinansinius veiklos rodiklius, tame tarpe poveikį aplinkai ir visuomenei bei valdymo gerąją praktiką, kurie gali daryti įtaką ne tik investicinei grąžai, bet ir įmonių veiklos rezultatams ilguoju ir trumpuoju laikotarpiais. Tvarumo rizikų integravimas į investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo procesą apima kelis metodus, kurie priklausomai nuo fondo ir turto klasės, gali skirtis ir būti taikomi kartu arba atskirai. Investicijų vertinimo metu taikomi metodai apima išimčių sąrašą, tvarumo rodiklių integravimą į galimų investicijų analizės ir investicijų valdymo procesus bei aktyvų nuosavybės valdymą ir įsitraukimą. Valdymo įmonė įsipareigoja apsvarstyti esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti Fondų investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiais Fondų investuotojų interesais.

II. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS PRIIMANT INVESTAVIMO SPRENDIMUS

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impact) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Valdymo įmonė į investicinių sprendimų priėmimo ir investicijų valdymo procedūras yra integravusi tvarumo veiksnių ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, ji neatsižvelgia, kadangi Valdymo įmonė šiuo metu nevaldo Fondų, kurie skatintų aplinkos ar socialinius ypatumus arba šių ypatumų derinį, ir (arba) kurių tikslas būtų tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta Reglamento 8 ir 9 straipsniuose. Nepaisant to, tvarumo rizikų integravimo procesas atspindi Valdymo įmonės požiūrį, kad informacija apie tvarumo veiksnius ir rizikas yra laikoma svarbia viso Fondų valdymo proceso dalis.

Valdymo įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama aukščiau nurodytas aplinkybes. Atsiradus į aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ar tvarių investicijų tikslą orientuotiems finansiniams produktams, atitinkantiems Reglamento 8 ir 9 straipsnių nuostatas, ir/ar nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti, Valdymo įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą ir su konkrečiais finansiniais produktais susijusią ikisutartinę informaciją.

III. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į ATLYGIO POLITIKĄ

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko ES reguliavimą atitinkančią Darbuotojų atlyginimų politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Valdymo įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų, įskaitant, kiek tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą.

IV. DALYVAVIMO POLITIKA

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Dalyvavimo politiką, kuri nustato principus ir gaires, kurių Valdymo įmonė laikosi, taip pat veiksmus, kuriuos atlieka įsitraukdama į dalyvavimą, susijusį su įmonių – akcinių bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamojoje rinkoje ir į kurių akcijas investuotojų vardu investuoja Valdymo įmonė, veikla.

Iš įmonių, į kurias investuojama, tikimasi aukštų tvarumo standartų laikymosi, todėl Valdymo įmonė bendradarbiauja su jomis, siekdama sumažinti neigiamą jų veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei, pagerinti gerosios valdysenos praktikas, padidinti skaidrumą, tuo pačiu sumažindama su tvarumu susijusias rizikas bei pagerindama investicijos finansinius rodiklius

V. KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikų integravimą į investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo procesą pateikiama Valdymo įmonės patvirtintoje Tvarumo rizikos integravimo politikoje, konkretaus finansinio produkto taisyklėse ir kituose ikisutartinės informacijos dokumentuose, periodinėse ataskaitose. Visa su tvarumu susijusi informacija skelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.nteram.lt.

Siekiant užtikrinti šiame pranešime pateiktos informacijos patikimumą, Valdymo įmonė ketina ją nuolat atnaujinti ir pateikti tokios informacijos peržiūros ar pakeitimų paaiškinimus.

Tvarumo rizikos integravimo politika

Nter